Menu
Sepet

KVK Kanunu

KVK Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİ

UZUNLAR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak Şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.


Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışı da dahil olmak üzere -aşağıdaki detaylar ile sınırlı olmamak kaydıyla- aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere -aşağıdaki detaylar ile sınırlı olmamak kaydıyla- işlenebilir.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Uzunlar Kebap tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilme ile beraber, şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak amacıyla işlenmektedir.

Uzunlar Kebap olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, alışverişinize ilişkin ödeme verileriniz, şubelerimizi ziyaret etmeniz, online hizmetlerimizi kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Şubelerimizi ziyaret ettiğinizde veya çeşitli kanallar aracılığıyla (çağrı merkezi, internet sitesi vs.) ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulması

 • Siparişlerin alımı, iptali ve yerine getirilmesi işlemlerinin yürütülmesi

 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetilmesi,

 • Açık rızanın bulunması halinde, Şirketimizin sunduğu hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için çeşitli kanallar (internet sitesi, sosyal medya platformları vb.) ile tanıtım, pazarlama, promosyon, anket, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, genel ve özel teklifler sunulması, bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşterilerin olası taleplerinin önceden ön görülebilmesi amacıyla analiz çalışmaları yapılması

 • Sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi ve bu kanallar üzerinden bizimle kuracağınız iletişimin yürütülmesi

 • Bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması

 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, raporlama, analiz, iç kontrol, denetim, inceleme, soruşturma çalışmalarının yapılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması

 • Güvenliğin sağlanması amacıyla iş yerlerimizde kamera kayıtlarının alınması

 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve şirketimize iletilen kararların uygulanması

 • Arşiv ve saklama süreçlerinin yürütülmesi ve

Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve prosedürlere uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için çağrı merkezine, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarımıza, anlaşmalı olarak danışmanlık aldığımız avukatlara, resmi kurum ve kuruluşlara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir.

 

 • Şubelerimize gelmeniz halinde, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden (telefon ,e-posta vb.)

 • Şubelerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri,

 • İnternet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları, şirket faaliyetleri kapmasında kullanılan uygulama ve yazılımlar.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı  aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerinden birini kullanarak;

 • DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 79 A PENDİK/ İSTANBUL adresine kimlik teyidinin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 • Şirketimiz destek@uzunlarkebap.com.tr adresine; veya

 • Kimlik teyidinin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.